controls_toggle
player_volume
player_loop

happy birthday!!! sinh nhật vui vẻ!

quỳnh gửi tặng nguyễn ngọc minh châu: happy birthday to my friend