Happy birthday! Chúc Thư học tốt, mau ăn chóng lớn và chúc Thư cao hơn!
Ngân gửi tặng CAO Thư: Happy Birthday